Informacje
??wi?to V Szczepu - 11 listopada
Aktualizacja: 2016-11-07 20:47:53

Starym zwyczajem 11 listopada V Szeczep ??wi?tuje !

Aby wspólnie sp?dzi? ??wi?to Niepodleg??o??ci i przy okazji ??wi?to naszego Szczepu zapraszamy w pi?tek 11.11.2016r. przed szko??? na osiedle Czecha na godz. 9:00. Nale??y mie? ze sob? mundur, bilet na 40 minut (zamiennie kart? PEKA), legitymacje, d??ugopis, jakie?? kartki. Przyda si? te?? herbatka w termosiku i jakie?? jedzonko. Powrót pod szko??e oko??o godziny 15:00/15:30.

Zapraszamy do wspólnego ??wi?towania i  zabieramy rodziców oczywi??cie ze sob? :)

Bieg nocny 2016
Aktualizacja: 2016-11-07 09:37:02

BIEG NOCNY - w ko??cu mamy konkrety dotycz?ce biegu nocnego i sprawa wygl?da tak:

1. TERMIN: Noc z 18 na 19 listopada 2016r.
2. MIEJSCE: miasto Pozna??
3. FORMU?A Biegu Nocnego „??ladami Historii Miasta Poznania": Du??a nocna gra miejska - rajd po Poznaniu

5. ZG?OSZENIA I WP?ATY
Do 07.10.2016 - 20z??/os.
Do 28.10.2016 - 25z??/os.
Do 04.11.2016 - 35z??/os.

(wi?cej szczegó??ów tutaj)

Oczywi??cie trafiamy w pierwszy termin wp??at wi?c pe??na mobilizacja - w dru??ynie zg??oszenia przyjmuje do 07 PA?DZIERNIKA do godziny 18:30 - termin ten jest nieprzekraczalny gdy?? tego dnia b?d? puszcza? przelew i robi? zg??oszenie w hufcu.

 

Zgody mo??na pobra? tutaj ---> Zgody na udzia??

25 Fina?? Wielkiej Orkiestry ??wi?tecznej Pomocy
Aktualizacja: 2016-11-07 00:03:32

Dostali??my zgod? na organizowanie sztabu 23. Fina??u Wielkiej Orkiestry ??wi?tecznej Pomocy i zaczynamy zbiera? wolontariuszy [Limit wiekowy wolontariuszy rocznik 2002 i starsi].

25 Fina?? odb?dzie si? 15 stycznia 2017r. i wszystkich którzy chc? si? w???czy? w WO??P zach?cam do zg??osze??. Aby to zrobi? wystarczy wys??a?:
-pesel,
-stopie?? (harcerze),
-imi? i nazwisko,
-nr dru??yny,
-nr. komórki,
-maila,
-adres domowy oraz adres szko??y/zak??adu pracy (nazwa, ulica, numer, miejscowo??? oraz kod pocztowy,

-zdj?cie legitymacyjne (format JPG)

na maila dru??yny (18pdhz@poznan-wilda.pl)

Od dzisiaj do 15.11 lista otwarta dla harcerzy, po 15.11 otwieramy dla wszystkich osób które b?d? chcia??y by? wolontariuszami 15.01.2017 roku.

Wszyscy ch?tni, w dniu Fina??u niech sobie zarezerwuj? czas mniej wi?cej od 9:00 do 18:00. Prosimy o solidne podej??cie do tej s??u??by – rezygnacja po 2 godzinach zbierania z “urobkiem” 10 z?? jest wysoce nieodpowiedzialna.

Wszystkie dziewczyny, które nie ??api? si? wiekowo lub nie b?d? mog??y po??wi?ci? ca??ego dnia b?d? mog??y i tak zabra? si? z nami, ale o tym b?d? informowa? pó??niej.

Biwak Miko??ajkowy 2016
Aktualizacja: 2016-11-03 23:18:26

 BIWAK NA MIKO?AJKI  

TERMIN: 2-4 grudnia

MIEJSCE: Murowana Go??lina

KOSZT: 50 z??

Tak jak obieca??y??my zapraszamy Was na kolejny biwak dru??yny. Jak wida?  pojawiaj? si? ju?? ??wi?teczne czapki bo biwak wypadnie prawie na miko???jki. :) Zach?camy Was do udzia??u a po wi?cej szczegó??ów zapraszamy do informatora w linku poni??ej. 

 

 

 

Biwak Grzybowy
Aktualizacja: 2016-09-20 22:17:07

Dziewuszki nie pró??nujemy - czas wybra? si? gdzie?? na biwaczek :)

Ale tak jak i w poprzednich latach tak i tym razem zapraszamy do Kaplina na coroczne grzyby.  

KIEDY ??? ---> 30.09-02.10.2016r.      

GDZIE ??? ---> Baza Obozowa Hufca                                     Pozna??-Wilda                                             w Kaplinie

ILE ??? ---> Koszt to 55 z?? (p??atne do                          23 wrze??nia [pi?tek])

Wi?cej szczegó??ów w informatorze:

 

 

 

Rozpocz?cie roku harcerskiego na ??gach
Aktualizacja: 2014-10-04 15:32:15

KOLEJNY WIELKI SUKCES !

Bo kto powiedzia??, ??e tylko do 3 razy sztuka.

Po raz czwarty zdoby??y??my tytu?? najlepszej dru??yny w Hufcu. Gratuluje i oby tak dalej !!! Jest te?? nowy ko??.

           

2014.09.16 Zbiórka Hufca na ??gach D?bi??skich - nasza reprezentacja + reprezentantka zuchów z 12 WGZ [i nowy ko?? J]

© ZIP | 18pdhz@poznan-wilda.pl
Drużyna Wiadomości Kronika Dodatki ZHP.PL