??ycie dru??yny
Kolejny Biwak Grzybowy
Aktualizacja: 2016-10-03 12:30:02

Jak co roku wyjazdy harcerskie rozpocz???y??my od BIWAKU GRZYBOWEGO W KAPLINIE. Mo??na by pomy??le?, ??e skoro to biwak grzybowy to wróci??y??my ze spor? ilo??ci? kurek, podgrzybków i tych najsmaczniejszych czyli borowików..... jednak tak si? nie sta??o. Niestety pogoda nie dopisa??a w tym roku na grzyby, ale jak na pierwszy weekend pa??dziernika mog??y??my cieszy? si? wyj?tkowo wysokimi temperaturami oraz spor? ilo??ci? s??o??ca. My??l?, ??e to zrekompensowa??o braki grzybów w lesie. Na tegoroczny biwak wybra??o si? ???cznie 11 osób z czego, a?? cztery to nowicjuszki w naszej dru??ynie - dlatego licz? ??e szczególnie im ten biwak si? podoba??. A co jeszcze dzia??o si? na biwaku oprócz poszukiwa?? grzybów.....? Rozegra??y??my niezapomniany mecz palanta, rozpali??y??my ognisko (i tu zosta??a spe??niona zasada od 1 zapa??ki) na którym przygotowa??y??my kie??baski i ziemniaki oraz nie zabrak??o gitary i wspólnego ??piewania. Niestety w niedziel? po krótkiej sesji zdj?ciowej nad brzegiem naszego ulubionego jeziora trzeba by??o wróci? do Poznania. Ale nie ma si? co martwi?, bo ju?? teraz zapraszam Was na kolejny nasz wspólny biwak, który planowany jest na listopad!

Kolejny Wa??ny rozkaz / kolejna wa??na zmiana
Aktualizacja: 2014-10-04 14:49:16

Kaplin, dn. 15 wrze??nia 2013r.


Rozkaz L7/2013 

1.      Mianowania

1.1.  Mianuj? przyboczn? 18 PDH?? HO Joann? Ruks

1.2.  Mianuj? podzast?pow? zast?pu Sznurówek trop. Juli? Kasperczak

1.3.  Powo??uj? sk??ad Rady Dru??yny:

pwd. Dominika Krawiec

HO Joanna Ruks

2.      Nagrody i wyró??nienia

2.1.  Udzielam pochwa??y wszystkim uczestniczkom naboru oraz wszystkim obecnym na festynie, a tak??e wszystkim uczestnicz?cym w poniedzia??kowym odnoszeniu sprz?tu pozosta??ego po festynie

 

        CZUWAJ –

podpisa??a dru??ynowa 18 PDH??

pwd. Dominika Krawiec

 

 

    15.09.2013r. - 18pdh?? "Podczas rozkazu" / pla??a Czeska - Kaplin

Min???y dwa miesi?ce od momentu kiedy Razem - Dru??yn? sta??y??my - Tu  w Kaplinie, na Czeskiej, przy ognisku i wspólnie prze??ywa??y??my powa??ne zmiany w dru??ynie. 

Teraz kolejne wielkie i wa??ne prze??ycia. I w??a??nie tu! Na tej pla??y! Przy tym ognisku... Razem - Dru??yn?.

Najpierw rozkaz  - a w nim, same dobre wiadomo??ci. Zaskocznienie? Chyba nie:) Mamy przyboczn? i mamy podzast?pow?. Pi?kny moment us??ysze? takie nowiny. A  chwilk? pó??niej jeszcze wi?ksza rado??? podczas wr?czania funkcji i do tego masa u??cisków.

To niezwyk??a chwila. I... pewnie nie ka??dy zrozumie moc pewnych prze??y? i ich g???bszy sens. Do tego chyba trzeba czasu i pewnie tej wieloletniej pracy z dru??yn?. Jest taki moment kiedy w Kim?? zauwa??a si? ten harcerski bakcyl, zapa??, ch?? robienia czego?? od tak - dla kogo??, bezinteresownie. Wtedy w g??owie kie??kuje my??l: "ona si? nadaje z niej b?dzie co?? wi?cej" - tak w??asnie dostrzega si? pierwsze oznaki, ??e kto?? nadaje si? na przysz??ego opiekuna, starsz? kole??ank?, dobr? zastepow?, a mo??e nawet praw? r?k? dru??ynowej. Jednak od momentu kiedy ta my??l przewinie si? przez g??ow?, a stanie si? faktem dokonanym to trzeba czasu, cierpliwo??ci i wielkiej pracy. Wspaniale jest widzie? jak przez lata ludzie si? zmieniaj?, zmianiaj? prioytety, sposób my??lenia, kiedy rozwijaj? si? harcersko i zmianiaj? swoj? swiadomo??? postrzegania ludzi i otaczaj?cej rzeczywisto??ci. Wida? kto si? stara i jakie ma pode??cie.

Podobn? drog? przebywa ka??da harcerka. W tym wypadku Fuksik - nasza nowa przyboczna, przeby??a pewien etap harcerskiej drogi. Ciesz? si?, ??e wspólnie z Domi moglam by? ??wiadkiem Twojego harcerskiego rozwoju, zdobywania kolejnych stopni i funkcji. Niemniej to tylko pewnien etap, który wymaga nadal sporego zapa??u, cie??kiej pracy dla dru??yny, budowania autorytetu, a tak??e pracy nad sob?. Zatem trzymamy kciuki!:)

Wiecie... powiem Wam jeszcze, ??e Macie wspania??? dru??ynow?. Tego dnia tak bardzo si? stara??a, ??eby wszytko by??o jak najlepiej, ??eby ten wieczór by?? niezwyk??y i wyj?tkowy. I bez w?tpienia Domi poradzi??a?? sobie ze wszystkim wspaniale. Ja natomiast chyba pierwszy raz - denerwowa??am si? bardziej od Ciebie - tak bardzo trzyma??am kciuki.

Dziewuszki jeste??cie wspania??e! Dzi?kuj?, ??e tego wieczoru mog??am tam by? Razem z Wami - Dru??yn?.

dh. Kruczka

 

Dh. Dru??ynowa zak??ada ZIELONY sznur swojej Przybocznej "Fuksikowi"

Dh. Dru??ynowa zak??ada br?zow? beczu??k? podzast?powej Sznurówek

Wa??ny rozkaz / wa??na zmiana
Aktualizacja: 2014-10-04 14:43:02

                                                                                                     Pozna?? 17.07.2013 r.
KOMENDANT HUFCA ZHP
POZNA?? - WILDA
im. Jana Kasprowicza

                                                      Rozkaz L.8/2013
3. DRU??YNY.
3.3. Zwolnienia i mianowania dru??ynowych.
3.3.1. Zwalniam z funkcji dru??ynowej 18 PDH?? hm. Katarzyn? Kruk.
3.3.2. Mianuj? na funkcj? dru??ynowej 18 PDH?? pwd. Dominik? Krawiec.

                                                                                                       C Z U W A J !!!
                                                                                                  phm. ?ukasz Dorna


17.07.2013 - 18pdh?? "Po przekazaniu dru??yny" / pla??a Czeska - Kaplin

Klamka zapad??a - rozkaz zosta?? odczytany! Pora ust?pi?. Czas na od??wie??enie dru??yny i praktczny rozwój harcerski kolejnego pokolenia Osiemnastki. Jest to konieczne by wype??ni? zadanie, jakim jest zachowanie ci?glo??ci w dru??ynie. Z dniem 17.07.2013 ja jestem ju?? "by??? dh. dru??ynow?", a dru??yna zyska??a now?, wspania??? dh. dru??ynow? pwd Dominik? Krawiec.  

 

Dziewcz?ta!

        Dzi?kuje Wam za tegoroczny obóz. Za wspania??? atmosfer?, za zabaw?, u??miechy, za fotki, za wspólne rado??ci i smutki, za rozmowy na biegu, za ka??d? jedn? uronion? ??ezk? i... za listy. Magia listów polega na przekazywaniu cz?stki siebie i rozubudzaniu czyjego?? u??miechu. I Wam si? to uda??o! Podtrzyma??y??cie mnie na duchu i zrobi??yscie mi ogromn? niespodziank?! Dobrze jest mie? dru??yn?. Chcialabym ??eby??cie pami?ta??y, ??e ca??y czas  "Jestem", zostaj? i "B?d?", ale w nieco innym charakterze. Zatem s??u??? pomoc? zawsze kiedy b?dziecie potrzebowa??y.

??ycz? Wam sukcesów, rado??ci z bycia w jednej dru??ynie, wielu wspólnych wypadów i wspomnie??.

dh. hm Katarzyna Kruk

dru??ynka na oboziku przed namiocikami:) 

Zbi??rka na ??gach - NAJLEPSZA DRU??YNA
Aktualizacja: 2014-10-04 14:38:11

 Tytu??: NAJLEPSZEJ dru??yny Hufca dla 18PDH??

- po raz TRZECI najlepsze! Wielki Wyczyn! Jestem z Was taka dumna!:) Ko?? jest Nasz!:)

10.09.2013 Dru??ynka podczas apelu - zaraz po wr?czeniu trofeum i dyplomów

A tu ju?? fotka po apeliku - ale mog??am byc z Wami - dzi?kuje:*

Rajd DMB w Rogalinie
Aktualizacja: 2011-03-05 21:28:43

Rajdziki to jest to co 18?? lubi najbardziej! Wiec nie mog??o Nas zabrakn?? na kolejnym rajdzie DMB, w tym roku w okolicach Puszczykówka i Rogalina. Chodzenia jak to na rajdziku ok.16km - sporo, ale z tak? ekip? to ka??dy krok jest „l??ejszy”.

W tym roku na trasie prowadzi??a Nas Natalia, dzielnie wpatrywa??a si? w map?, orientowa??a j? milion razy i nieco poirytowana ci?g??ymi pytaniami o kierunek pó??nocny jako?? wytrzyma??a presje pewnej „dociekliwej” druhenki. Uda??o si?! Wsz?dzie Natalia Nas doprowadzi??a i dzi?ki temu zaliczy??a pkt na próbie – gratulujemy! (przy okazji – dziewcz?ta przypominam, ??e obóz letni zbli??a si? wielkimi krokami i czas pomy??le? o realizowaniu zada?? na stopnie).Nie musze chyba mówi?, ??e moim „Ziomkom – poziomkom” ostro odwala??o! A Wiki, Andzia to chyba maj? jakie?? extra pok??ady energii. Zreszt? reszta te?? – Justyna, Angela, Ania. Mega fajne by??o nasze przedstawienie – g??odna Aga, „??ywa sa??ata”, mamusia, g??odek i Nasza niezawodna „metoda na g??oda” czyli „Za sa??at?”. Szczególne uznanie nale??y si? Andzi za wytrwa??o??? w biegach prze??ajowych i walk? z balonikiem – Laska by??a?? boska! I na koniec ta dyskusja w tramwaju na temat – brunetów, szatynów i blondynów. To zaledwie par? godzin, a mog??abym pisa? i pisa?. Nó??ki obola??e, r?czki zmarzni?te, ale za to ile ??miechu, zabawy i wspomnie??. Dzi?kuje wszystkim moim „Ziomkom poziomkom” za wspólnie sp?dzony czas! Zapraszamy do galerii. To jak kiedy kolejny rajdzik?

Rajd Franowo - Antoninek ?? Swarz?dz ?? Nowa wie??
Aktualizacja: 2011-02-27 17:07:10

Niezbyt wczesny start, ??eby s??oneczko by??o ju?? wy??ej i mog??o Nas ogrzewa? w ten mro??ny dzie??, termos z gor?c? herbatk? i zapas dobrego humoru. A i by??abym zapomnia??a dodatkowymi wymaganiami by??a obowi?zkowa czapka, szaliczek i r?kawiczki.

Wszystko po to by u??atwi? sobie marsz, a jednocze??nie si? nie przezi?bi?. Mro??ne powietrze hartuje, i uodparnia, a z takim s??oneczkiem bardzo rozwesela. O czym ??wiadczy??y ró??ne ciekawsze sceny – np. ci?gni?cie po lodzie, robienie ludka ze s??omek i papieru, sk??adanie kwiatów w ofierze duchom lasu:P. Ogólnie to miliony zabawnych sytuacji, wywrotki, „dzikus” i ogromne ilo??ci ??miechu (przez co Wiki cierpia??a na „??miechowy” ból brzuszka). Zapraszamy do galerii. Po drodze oczywi??cie pogaduchy, integracja dru??yny i troch? zdj??. To dobry sposób na sobot? – poby? z przyrod? (spotka? „zagubione” sarenki,  pole??e? na ??niegu (mo??e nie koniecznie), pospacerowa?, pogada? i poby? razem z dru??yn?– mam nadzieje, ??e wi?cej osób po??kn???o rajdowego bakcyla.

Zimowisko w ?omnicy 2011
Aktualizacja: 2011-02-27 17:06:58

Zimowisko to 5 dni zabawy, 5 dni „odpoczynku”, 5 dni z przyjació??mi, 5 dni ??miechu,  5 dni gadania, 5 dni niezapomnianych chwil i tak mo??na by dalej, ale w??a??ciwie po co? Ka??dy ma chyba chwile z tego wyjazdu, które znacz? co?? wi?cej, które s? szczególne i zapad??y na d??ugo w pami??.

Zwiady, gry, bieganie po lesie kiedy jest ciemno, poruszanie si? na podstawie mapy (co dziwne na ka??dej kolejnej grze ta sama mapa okolicy by??a jakby trudniejsza:P), Ograniczona ma??a przestrze?? b?d?ca pocz?tkowo pewnym problemem okaza??a si? sprzyja? integracji trzech dru??yn (18PDH??, 36PDH, 92PDH). Opanowanie towarzystwa nie nale??a??o do naj??atwiejszych, ale by??o mo??liwe. Zapraszamy do galerii. Furore zrobi??y „Ma??sy”, bardzo przyjemnie by??o na urodzinach 36PDH – sporo zabaw integracyjnych i wielki pyszny tort. Z niespodzianek – postanowili nas odwiedzi? go??cie, którzy nawet nas o tym poinformowali (ca??e szcz???cie) – mowa tu oczywi??cie o kontroli sanepidu i kuratora. Dawno nie widzia??am, ??eby podczas trwania biwaku by?? taki porz?dek, karimaty równo u??o??one, ciuszki pochowane - ??wi?to lasu!:) Ostatnia noc by??a szczególnie dla Nas wa??na – by?? alarm mundurowy i wymarsz do lasu. Tej nocki decyzj? rozkazu, dru??yna zyska??a dwie nowe podzast?powe Magd? i Natali?. Gratuluje! Ka??dy taki wyjazd powoduje, ??e ??al wyje??d??a? i wraca? do rzeczywisto??ci. A Tobie jakie zosta??y wspomnienia?

Rajd Murowana Go??lina ?? Boduszewo ?? Tuczno
Aktualizacja: 2011-02-27 17:06:44

Kolejny rajdzik i kolejny hart ducha. Na pocz?tek oczywi??cie wizyta w miejscowej „Biedronce” ??eby zrobi? obfite zapasy na drog?, a potem ju?? tylko spacerek, drobne trudno??ci z odnalezieniem w terenie, zmiana trasy i znów mi??y spacer oczywi??cie w doborowym towarzystwie. Minusem by?? mrozik, przez który Nasze piknikowe postoje nie mog??y by? zbyt d??ugie. Z ciekawszych momentów – nale??y wspomnie? o ??niadanku na ??rodku skrzy??owania le??nych dróg i wielkie zdziwienie Pana Traktorzysty który Nas mija?? albo zak??adanie skarpetek przez wiadomo kogo. Tego dnia herbatka mia??a du??e wzi?cie – w sumie nie tylko tego dnia bo zawsze cieszy si? zainteresowaniem.

Tradycyjnie ju?? po drodze by??y pogaduchy, drobne wywrotki, wcinanie czekolady z lentilkami i… wielka konsternacja, kiedy b?d?c pod Tucznem i sprawdzaj?c gingera okaza??o si? ze 10 min wcze??niej uciek?? Nam autobus do Poznania, a do nast?pnego mamy 2h. Có?? czasem zdarza si? drobna wpadka, przynajmniej odwiedzi??y??my okoliczn? kanjpk?, spróbowa??y??my frytek i rzekomo przeterminowanego ketchupu (który by?? w sumie dobry) no i z k??opotu pó??nego powrotu do domu, uda??o Nam si? wybrn?? bo „czerwona taksówka dh. ?ukasza” bezpiecznie odstawi??a ekip? rajdow? do Poznania. To by??o najlepsze wyj??cie z sytuacji, chc?c oszcz?dzi? zwiedzanie wszystkich okolicznych wiosek przez kolejn? godzin?. Co w sumie nie bylo a?? takie z??e - bo by?? to idealny czas na nadrobienie zaleg??o??ci, przejrzenie 500 smsow na mojej komórce i wyczyszczenie starych wiadomo??ci. Rajdzik sko??czy?? si? nietypowo, ale przynajmniej mamy co wspomina?, bo jak zawsze by??o bardzo wesolutko. Zapraszamy do galerii.

Festiwal piosenki harcerskiej
Aktualizacja: 2011-02-27 17:06:16

Festiwal piosenki harcerskiej „Za kotletem oblec? pó?? ??wiata” zarówno tytu?? oryginalny jak i ca??e wykonanie. Smakowity festiwal obfitowa?? w kulinarne specja??y, zape??niony lokal pe??en wyg??odnia??ej publiczno??ci, babeczki na sto??ach – po prostu pysznie.

Nasz dru??ynka zaprezentowa??a piosenk? "Ogórek" kojarzycie? Je??li nie to ch?tnie Wam przypomn? - pos??uchajcie. Oprócz tego dziewcz?ta zaprezentowa??y piosenk?, do której same stworzy??y s??owa. W tym roku z festiwalem by??y drobne trudno??ci lokalowe i dlatego odby?? si? nieco pó??niej ni?? zwykle, ale i tak by??o bardzo przyjemnie. Wyst?pi??y cztery ekipy, a Nasza dru??ynka po wspania??ym wyst?pie zaj???a zaszczytne II miejsce - i otrzyma??a trofeum - drewnian? ??ych?. Zapraszamy do galerii.

Rajd dru??yny Owi??ska ?? Kobylnica
Aktualizacja: 2011-02-27 13:25:34

Spontaniczne rajdy to u nas ostatnio sta??y punkt pracy dru??yny. Mapa, pomys??, wybór dogodnego transportu, a nast?pnie ju?? tylko od rana walka z dzwoni?cym budzikiem, nast?pnie pe??na mobilizacja, kanapki, termos z herbat?, bilety na poci?g, aparacik ??eby uwieczni? nieco momentów z Naszych wypraw i dobry humor.

Warto zaznaczy?, ??e ten rajd zak??ada?? nieco krótsz? tras? mianowicie Owi??ska – Dziewicza Góra – Czerwonak, ale istnieje co?? takiego jak „Spontan”, a ten ostatnio si? z Nami nie rozstaje. W ogóle zabawne jest i??? na Dziewicz? Gór? pod wierze widokow? w zimie – kiedy nawet nie mo??na na ni? wej???, ale sprawdzi??y??my, ??e mo??na si? pod ni? „??uli?” i wcina? kanapki i psie jedzonko. Nasza wyprawa si? wyd??u??y??a bo w momencie, w którym mia??y??my planowo ko??czy? by??a zbyt wczesna pora na powrót do domciu. Czekolada i Kubu?? nieco nas nasyci??y i ruszy??y??my dalej przez pola, lasy, zaliczaj?c gleb? raz po raz i gadaj?c sobie o wszystkim i o niczym. Taki sobie Nasz Rajdzik – 15 km w nó??kach. Zapraszam do galerii.

WO??P 2011
Aktualizacja: 2011-02-27 13:23:07

„Rekordzistkami tegorocznej zbiórki okaza??y si? harcerki z V Szczepu: (…) Joanna Ruks (18 PDH??) - 1.560,18 z??, Natalia Lizik (18 PDH??) - 1.133,53 z??, Dominika Krawiec (18 PDH??) - 1.079,45 z??. I nie mo??na zapomnie? o "naganiaczkach" - czyli m??odszych harcerkach z tych dru??yn, które z wielkim zaci?ciem wy??apywa??y wszelkich potencjalnych ofiarodawców” - To wpis ze strony Naszego Hufca. W??a??ciwie nic doda? nic uj?? – jeste??cie niesamowite! Wystawi??y??my 6 wolontariuszek z identyfikatorami i 7 rewelacyjnych naganiaczek, które da??y czadu w Starym i Nowym Browarze. Nikt nie przeszed?? przez centrum handlowe nie poproszony o zrzutk? NA ZAKUP SPRZ?TU DLA DZIECI Z CHOROBAMI UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI.  XIX Fina?? Wielkiej Orkiestry ??wi?tecznej Pomocy – nale??a?? do Nas. Zapraszamy do galerii.

Wigilia Dru??yny 2010
Aktualizacja: 2011-02-27 13:21:28

Wiele lat nie mia??y??my ju?? takiej Naszej dru??ynowej Wigilii. Ciesz? si?, ??e w tym roku si? odby??a i w dodatku nieco inna bo z ró??nymi wigilijnymi przysmakami (trzeba zaznaczy?, ??e wigilijne potrawy wg osiemnastki s? nieco inne, ale równie pyszne) jak np. zupa pomidorowo – cebulowa, sa??atki warzywne itp. Wszystko by??o przepyszne, a wieczór bardzo przyjemny. Najad??y??my si?, pogada??y??my, podzieli??y??my si? op??atkiem, po??yczy??y??my sobie wszystkiego co najlepsze. ??wi?ta to taki rodzinny czas, który dobrze by??o sp?dzi? w gronie dru??yny. Oczywi??cie nie mog??o zabrakn?? Gwiazdorka, który porozdziela?? w??asnor?cznie wykonane prezenty. Pami?tacie jeszcze co dosta??y??cie? Mam nadzieje, ??e sp?dzi??y??cie ten wieczór równie ciep??o i przyjemnie jak Ja. Zapraszam do naszej galerii.

Betlejemskie ??wiate??ko Pokoju
Aktualizacja: 2011-02-27 13:19:01

Co roku wystawiamy delegacj?, która w Farze odbiera dla dru??yny Betlejemskie ??wiate??ko Pokoju. Zapraszamy do galerii. To wspania??y zwyczaj, tym bardziej, ??e potem to ??wiate??ko "utrzymujemy" w domach do Wigilii, a wcze??niej dzielimy si? Nim z mieszka??cami Naszego osiedla. ??wiate??ko które przyw?drowa??o z Betlejem obiega ca??y harcerski ??wiat i trafia tak??e do Nas – my??l?, ??e ta ??wiadomo??? daje jeszcze wi?cej rado??ci z tego malutkiego, ciep??ego p??omyczka. Cho? by??o bardzo zimno to jako?? wytrzyma??y??my – w ko??cu tym oczekiwaniom przy??wi?ca??a wspania??a idea dzielenia si? z innymi. Po odebraniu ??wiate??ka posz??y??my na Stary Rynek, zobaczy? pochód i weso??e ??wi?teczne kramy z prezentami. To by?? przyjemny wieczór, ale okropnie mro??ny.

Wieczornica (Tytu?? Dru??yny Kasprowiczowskiej)
Aktualizacja: 2011-02-27 13:17:26

I w ko??cu nadszed?? ten moment – Wieczornica. Wa??ne spotkanie kadry Naszego Hufca, klimat, ??wieczki, widownia, trema. Ale kto ma da? rad? jak nie My? Wszystkie dziewcz?ta spisa??y si? na medal. Zapraszamy do galerii. Wieczornice zaplanowa??a Nasza dh. Domi, natomiast Fuks i Natalia pomog??y w doborze wierszy, ogólnej koncepcji i ogarnianiu towarzystwa na próbach. Najgorzej by??o z opanowaniem wierszy na pami??, konieczne by??o podpieranie si? ma??ymi ??ci?gawkami, ale my??l? ??e to nikomu nie przeszkadza??o. Madzia gra??a Jana Kasprowicza i opowiada??a o najwa??niejszych momentach Jego ??ycia. Jej opowie??ci poprzeplatane by??y, wierszami i ??piewem piosenek. Wszystko to przy zgaszonym ??wietle i zapalonym ciep??ym ??wiate??ku jarz?cych ??wieczek. Na koniec uroczysto??ci dh. Domi otrzyma??a indywidualn? Odznak? Kasprowiczowsk? – Gratulujemy! A ca??a dru??yna zdoby??a Tytu?? Dru??yny Kasprowiczowskiej – dzi?ki temu mo??emy nosi? na prawym r?kawie specjaln?,  plakietk?, która o tym mówi. To Nasz wielki sukces – zrealizowa??y??my nasz plan. Bardzo dzi?kuje i gratuluje ca??ej dru??ynie Naszego osi?gni?cia!

Biwak dru??yny do Inowroc??awia
Aktualizacja: 2011-02-27 13:15:14

Jednym z bardziej problemowych zada?? na tytu?? dru??yny Kasprowiczowskiej jest odwiedzenie muzeum. Czemu trudniejsze? Bo muzeum Jana Kasprowicza znajduje si? albo Na Harendzie w Zakopanem, albo w Inowroc??awiu. My wybra??y??my oczywi??cie to drugie.

27/28 listopada pojecha??y??my na pó??biwak do Inowroc??awia. W??a??ciwie ten biwak pod ka??dym wzgl?dem by?? inny ni?? wszystkie. Pojecha??y??my z miasta do miasta, ??eby pozwiedza?. Przyznam, ??e cho? nietypowa forma wyjazdu to mo??na by j? kiedy?? powtórzy?. Odwiedzi??y??my Rynek, Park zdrojowy, widzia??y??my amfiteatr, solanki, domy zdrojowe, zadowolonych kuracjuszy. I najwa??niejsze odwiedzi??y??my cel naszej wyprawy – muzeum Kasprowicza. Zapraszamy do galerii. Pan przewodnik poopowiada?? to i owo – zreszt? bardzo ciekawie i nied??ugo mówi?? co dzia??a??o na plus i wzgl?dne skupienie. Z ciekawszych rzeczy widzia??y??my sztandar naszego Hufca z przed wielu, wielu lat. Godna przypomnienia by??a pora obiadowa i poszukiwanie „kanjpy”, która obs??u??y i nasyci gromad? wyg??odnia??ych ma??ych harcerek. Pizza! A raczej duuuuu??o pizzy. Zestawy rodzinne bo w ko??cu by??y??my ( i jeste??my) jak taka sobie rodzinka – to danie tego wyjazdu. No pizza, pizz?, ale trzeba by??o j? potem jako?? spali?, wiec odby?? si? zwiad po „centrum” (a to bardzo "du??e" s??owo) Inowroc??awia, a potem kolejny raz zwiedzanie Parku Zdrojowego - tym razem wieczorn? por?, przy kolorowych ??wiate??kach. To by??o co?? – zupe??nie inny charakter tego miejsca. Wieczorem czas sp?dzi??y??my na graniu, ??piewaniu, nauce historii (co niektórzy), grze w Familiad? i takich sobie zwyczajnych pogaduchach. Przez panuj?cy klimat my??l?, ??e ten biwak inaczej ni?? wszystkie zapad?? Nam w pami?? – bo by?? taki zwyczajnie nadzwyczajny, Nasz, dru??ynowy.

Zbi??rka z prof. Schneiderem
Aktualizacja: 2011-02-27 13:10:45

19 listopada - Pierwszy raz mia??y??my zbiórk? na której by?? zaproszony go???. W sumie na pocz?tek wypada??oby powiedzie?, jak uda??o Nam si? nawi?za? kontakt z naszym go??ciem. Otó?? bardzo dziwna sprawa – a raczej zbieg okoliczno??ci. Jad?c do miasta w mundurze zaczepi?? mnie pewien Pan – pytaj?c co czy granatowy sznur oznacza dru??ynowego? Odpowiedz znacie w ka??dym razie w lu??nej rozmowie Owy tajemniczy cz??owiek zaproponowa??, ??e mo??e kiedy?? przyj??? na zbiórk? i opowiedzie? jak harcerstwo wygl?da??o w latach 50’ ubieg??ego wieku. Postanowi??am skorzysta? z tej szansy i zaprosi? prof. Zenona Schneidera bo o Nim mowa na nasze spotkanie w harcówce. ??wiecznisko, gitarka i opowie??ci jak by??o kiedy??. My??l?, ??e by??a to ciekawa lekcja historii cho? nie d??uga, poniewa?? cze??? naszej zbiórki Prof. przeznaczy?? na omówienie zagadnie?? z biochemii – dziedziny nauki, której po??wi?ci?? ??ycie zawodowe. Hitem by??y kolorowe rysuneczki profesora. Spotkanie min???o bardzo przyjemnie, harcówka by??a pe??na, bo zaprosi??y??my wszystkie Dru??yny Naszego Szczepu. My??l?, ??e w przysz??o??ci odb?d? si? kolejne takie zbiórki – szczególnie, ??e prof. zdeklarowa?? si? do kolejnych opowie??ci z zakresu biochemii i zdrowego ??ycia.

Zbi??rka dru??yny w Parku J. Kasprowicza
Aktualizacja: 2011-02-27 13:00:15

Nietypowa zbiórka w terenie. A wszystko dlatego, ??e postanowi??y??my zdoby? w tym roku Tytu?? Dru??yny Kasprowiczowskiej, na cze??? patrona Naszego Hufca – Jana Kasprowicza. Zada?? jest ca??e mnóstwo, zreszt? sami zobaczcie. Jedno z nich polega na otoczeniu opiek? parku Jana Kasprowicza, z??o??eniu zniczy pod pomnikiem patrona. Wiecie gdzie w Poznaniu mamy taki Park? Zapraszamy do galerii. Otó?? obok Areny – w sumie jest niewielki, ale i tak mia??y??my w nim gr?. W ró??nych miejscach rozwieszone by??y zadania, które trzeba by??o rozwi?za?. Nasz? wypraw? zako??czy??y??my w spo??ywczych – w poszukiwaniu cha??wy?- o ile mnie pami?? nie myli, a nast?pnie zajada??y??my si? pra??ynkami, które potem mia??am wsz?dzie. To by??a na prawd? fajna zbiórka.

??wi?to Szczepu - gra na Cytadeli
Aktualizacja: 2011-02-27 12:57:22

Zamawia??am ??adn? pogod? – a tu jak na z??o??? – deszczyk i to taki intensywny, ale co to dla Nas. Dru??yny stawi??y si? bardzo licznie. Wszyscy z nastawieniem, ??e b?dzie dobra zabawa.

 

I chyba Nam si? uda??o. Organizatork? naszej gry by??a dh. Domi. Ekipy dosta??y map? Cytadeli i musia??y dotrze? do stanowisk i zrealizowa? zadania, np. wykona? konie i zrobi? szar??e przez Balony, stworzy? przedstawienie w amfiteatrze, dojrze? przez lornetk? tekst pie??ni XV Pu??ku U??anów Pozna??skich, czy narysowa? kred? plakietk? Naszego Szczepu. Zako??czenie gry, apel i og??oszenie wyników odby??o si? tradycyjnie pod pomnikiem XV Pu??ku U??anów Pozna??skich na ul. Ludgardy przy Starym Rynku. Oprócz tego z??o??enie kwiatów i zniczy pod pomnikiem i wspólne zdj?cie szczepu i dru??yny. Zapraszamy do galerii. I kolejny sukces bo kolejny rok z rz?du mogli??my wspólnie dru??ynami obchodzi? ??wi?to Naszego Szczepu i jednocze??nie obchodzi? ??wi?to Niepodleg??o??ci.

XXX Bieg nocny po Poznaniu
Aktualizacja: 2011-02-27 12:55:27

XXX Bieg nocny po Poznaniu 5/6 listopad– nasz pierwszy bieg po Poznaniu, wiec jak sami widziecie troch? tych „biegów” Nam uciek??o. Ale w sumie lepiej zacz?? pó??no ni?? pó??niej co nie? Na pocz?tku apel na Placu Mickiewicza, jaki?? te??cik do rozwi?zania – swoj? drog? dziewcz?ta odpowiadaj?c na pytania testu stworzy??y nowy teatr w Poznaniu – w sumie nazwy ju?? nie pami?tam, ale by??a dziwna.

 

Nasze ogólne za??o??enie by??o, ??e idziemy bardziej rekreacyjnie zobaczy? jak b?dzie. I rzeczywi??cie tak zacz???y??my – na dobry pocz?tek wizyta w Mac-u ko??o Okr?glaka, a potem w kierunku Starego Rynku bo w tych rejonach mia??y??my otrzyma? wiadomo??? o naszym pierwszym punkcie gry. Pocz?tki by??y ci???kie, jako?? nie mog??y??my rozszyfrowa? rebusu, no ale w ko??cu da??y??my rad? i z ka??dym kolejnym punktem wkr?ca??y??my si? coraz bardziej, nadaj?c przy tym baaaardzo intensywne tempo. Oblecia??y??my stare miasto, Wilde (wszyscy mówi?, ??eby nie kr?ci? si? po tej dzielnicy wieczorkiem, a by??o zupe??nie przyjemnie i wyj?tkowo ciekawie – ??ycie t?tni w kasynach – Las Vildas). Zdoby??y??my mnóstwo punktów i nó??ki powoli odpada??y. By? mo??e mia??yby??my wi?cej zada?? wykonanych, ale b?d? pod gmachem poczty Polskiej na ul. ??wi?ty Marcin, kto?? zwin??? kart?, która mia??a by? ukryta – uwaga! Pod ??mietnikiem:P – mo??ecie sobie wyobrazi? jak dok??adnie i wnikliwie ogl?da??y??my wszystkie kub??y. Ostatni punkt by?? przy dawnym kinie Olimpia – i tam mog??y??my popisa? si? wykonuj?c graffiti Ratusza na ??cianach budynku. Nocleg mia??y??my w Szkole na ul. Solnej, niestety powrót nie by?? ju?? taki przyjemny bo sz??y??my w ulewnym deszczyku, ale w sumie to dodatkowo mobilizowa??o nas do wi?kszego tempa. Na miejscu herbatka, porcja sphagetii (dla ??cis??o??ci to ju?? by??a pewnie 3.00 rano), potem nocne pogaduchy, dla jednych sen, dla innych dodatkowy spacerek, a dla niektórych oczekiwanie na 7.00 rano na apel i og??oszenie wyników. Zapraszamy do galerii. Nie ma co ukrywa? by??y??my rewelacyjne - zaj???y??my 7 miejsce (71pkt). To naprawd? super wynik, zwa??ywszy, ??e rywalizowa??y??my z 60 ekipami.

Wszystkich ??wi?tych - Pomnik Poleg??ych Harcerzy
Aktualizacja: 2010-11-01 14:58:51

Druhny i Druhowie
    Pocz?tek listopada to czas pami?ci o osobach, które odesz??y na wieczn? wart?. To czas pe??en refleksji i zadumy nad sensem ??ycia. Odwiedzamy groby zmar??ych, zapalamy znicze, wyra??amy w ten sposób pami?? o naszych najbli??szych.Po ca??ej Wielkopolsce rozsiane s? groby osób, które odda??y ??ycie walcz?c o Niepodleg??? Polsk? w Powstaniu Wielkopolskim i II wojnie ??wiatowej w harcerskim mundurze. S? równie?? tacy, którzy „Ca??ym ??yciem…” po??wi?cili si? s??u??bie harcerskiej. W tych dniach listopadowej zadumy, w szczególnym roku dla harcerstwa, roku 100-lecia, odwied??cie groby Powsta??ców Wielkopolskich – Bohaterów naszej Chor?gwi i groby naszych instruktorów i zapalmy znicz z has??em „Pami?tamy o Was w 100 lecie harcerstwa polskiego”. Poka??my, ??e pami?? o nich nie zgin???a(...)                 hm. Jaros??aw Rura

Z inicjatywy dziewcz?t, postanowi??ysmy dru??yn? odwiedzi? Pomnik Poleg??ych Harcerzy na Malcie. Z??o??y????my znicze... i dosy? nietypowo odda??ysmy ho??d poleg??ym harcerzom - graj?c na gitarze i ??piewaj?c harcerskie pioseki.  Obecnym bardzo dzi?kuj? za Harcersk? inicjatyw? i wspóln? wypraw?. Nieobecnych zapraszam do Naszej galerii.

Rajd dru??yny /Pobiedziska-Promno-Wronczyn-Tuczno/
Aktualizacja: 2010-10-30 22:30:06

No to mamy za sob? kolejny "rajdowy spacerek":). Wycieczk? zaplanowali i zoorganizowali ch??opacy z 92PDH. Trasa zostala podzielona na 2 etapy. W planach mia??y??my przejscie krótszej dogi z Pobiedzisk do Promna - 15km, ale jako?? tak wysz??o...:) w??a??ciwie ci???ko stwierdzi? jak:P, ??e Wasze Druhenki postanowi??y przej??? ca??? zaplanowan? przez ch??opaków tras?, czyli z Pobiedzisk do Promna, nast?pnie do Wronczyna i dalej do Tuczna, ???cznie 25km:). Nie jest to ma??o - ale w??a??nie o to chodzi, ??eby pospacerowa?, odwiedzi? nowe miejsca, pozna? nowe szlaki i troszk? si? zm?czy?. Dodatkowym atutem dzisiejszego dnia by??o to, ??e po raz ostatni mogli??my cieszy? si? "d??ugim dniem', poniewa?? juz w nocy przestawiamy zegarki na czas zimowy.

Z ciekawostek na trasie?? Hmm... oznakowanie szlaku cie??kie, ale dzi?ki temu by??o ciekawiej, zwiedzili??my troch? bagienek, torfowiska, zdarzy??o Nam si? nawet "ambitnie" wyd??u??y? tras? i tym samym zwiedzi? dziwny pagórek i nieco "poharata? si?" je??ynkami. Dobry by?? nag??y WYBUCH (bo inaczej tego nie mog? okre??li?) ??miechu - a dlaczego? (i tu Was powiale tym bana??em) ....bo druhenki zobaczy??y znaczek Zielonego Szlaku.....:P:P:P Ogólnie bylo mega dobrze!:) Pi?kna pogoda, cieplutko, jesiennie, mi??a atmosferka i towarzystwo:). Zapraszam do Naszej galerii. A na trasie wiadomo- raz ??atwiej, raz trudniej, raz "rozmowniej" innym razem nieco "milcz?co", ale to chyba normalne. Zmeczenie czasem przychodzi... i wówczas to dobra pora na odpoczynek, kanapki i herbatk? z termosika:). Mieli??my par? ciekawych postojów - ale najprzyjemnieszy by?? we Wronczynie - s??onko, pla??a, jeziorko, pomo??cik, "znajome schody", nieco wspomnie?? z biwaku ...eh:) bardzo mi??o. Otoczenie, aura - tak jako?? pokrzepi??y, pozwoli??y na??adwa? baterie na kolejny tydzie??. Warto by??o wsta? o 6.00 ??eby wróci? o 19.00, a w g??owie mie? te ca??e mnóstwo nowych wspomnie?? i t? ??wiadomo??? - uda??o si?, da??y??my rad?:) dzi?ki dh:)

Beskid niski
Aktualizacja: 2010-10-28 20:31:50

Co prawda nie by?? to wyjazd ca??ej dru??yny, ale chcemy si? z Wami podzielic naszymi wspomnieniami. Mo??e w przysz??o??ci zdecydujemy si? na podobn? w?drown? wypraw? po bezdro??ach Beskidu Niskiego - totalnie innego, magicznego ??wiata pe??nego tajemnic i klimatu nieistniej?cych wsi ??emkowskich. Zapraszam do galerii:P

Warto jecha? tam 18h w ma??o sprzyjaj?cych warunkach, w upale z ci???kim plecakiem i ??wiadomo??ci?, ze przez nast?pne 7 dni trzeba b?dzie Go nosi? na plecach. Nasza w?drówka zacze??a si? tak naprawd? od Zawadki Rymanowskiej miejsca naszego pierwszego noclegu. I tak ka??dego dnia, najpierw godziny w?drowki, a?? w ko??cu upragnione schronisko, ka??da nocka w innym miejscu, spotkanie z nowymi ludzmi, którzy podobnie jak my w?drowali po górach. Nasz sk??ad bardzo pr???ny - prawdziwi reprezentaci "KI Zorza" - Marta, Dominika, Ja i ?ukasz ....nadal staramy si? podczywmywa? tradycje wyjazdów kadrowych, oby??my mogli tak jak najd??u??ej.

Odpa??enia, odciski i inne ró??ne takie tam... wypadki z drobnymi uszczerbkami na zdrowiu byly zupe??nie niewa??ne. Najwa??niejsze by??o to, ??e Razem pokonywali??my kolejne kilometry, bawi?c si?, ??artuj?c, m?cz?c i licz?c, ??e mo??e ju?? nie b?dzie " Pod górk?":P

My??l?, ??e Nasz pomys?? odwiedzenia Wszystkich Parków Narodowych, a przypominam ??e mamy ich w Polsce 23 to dobry cel na kolejne w?drówki na najbli??sze lata i mam nadzieje, ??e w takim samym lub powi?kszonym sk??adzie:) Dzi?kuje Wam za wspólnie sp?dzone chwile:).

 

Rajd dru??yny /Szreniawa - jez. Jaros??awieckie - Puszczyk??wko/
Aktualizacja: 2010-10-28 20:29:51

Walczymy z nadchodz?cymi mrozami, wyrabiamy hart ducha, ocz?ta cieszymy kolorami jesieni, walczymy z zasta??ymymi "kolanami" i wszelkimi innymi dolegliwo??ciami. To nasz pierwszy w tym roku harcesrkim rajdzik trasa Szreniawa - Jezioro Jaros??awieckie - Puszczykówko. Trasa bardzo przyjemna, niezbyt d??uga - zaledwie 11km aczkolwiek jak s?dz? co niektórzy trasa by??a wymagaj?ca i po przej??ciu tej spacerowej trasy - Nogi Odpada??y:P. Oczywi??cie jak zawsze bawi??ysmy bardzo dobrze:) Nasza wyprawa sklada??a si? jakby z II cze??ci. Pierwsza cze??? obejmowala spacerek do jeziora Jaros??awieckiego. Przyznam, ze wyszukanie oznacze?? szlaku wymaga??o wybitnie dobrego wzroku, ale nasz przewodnik grupy - Karinka jakos da??a rad? i co zastanawiaj?ce - nawet si? nie zab???dzi??ysmy:P. Najwa??niejszym punktem programu by?? oczywi??cie piknik, na który przypl?ta?? si? mega uci?liwy go??? - Kocur.... Przyznam ??e dawno nie widzia??am tak upierdliwego zwierz?tka. Ten dziwny kot (bo inaczej go nie mo??na okre??li?) zagl?da?? Nam do plecaczków, w??azi?? na stó?? i ogólnie na wszytko co si? da??o. Jak by móg?? po??ar?? by nasze kanapki, plecaki i przy okazji poociera??by si? o nogi... a takie pytanie z innej... czy koty lubi? wod??:P:P:P Pozosta??y czas sp?dzi??ysmy wygrzewaj?c si? na s??oneczku, graj?c dziwn? sk??adan? pi??k?, pl?saj?c i robi?c sobie siar?:P - jak zawsze:):), przygl?daj?c si? panu "Morsowi", który nagle stwierdzi??, ??e si? wyk?pie w jeziorku. I ogólnie co jeszcze robi??ysmy? Ah polecam zajrze? do naszej galerii :) Druga cze??? naszego spaceru to wyprawa na poci?g do Puszczykówka. Z krótk? pó??godzinn? nasiadówk? na korzeniach:P. To teraz czekamy na kolejny rajdzik:)

Zimowisko - Nekla 2010
Aktualizacja: 2010-10-28 20:29:03

   W terminie 15.01-19.01.2010r. ca??? dru??yn? pojecha??y??my na kolejne nasze Zimowisko.   Tym razem do Nekli. Oczywi??cie nie by??y??my tam same, z nami byli jeszcze ch??opacy z 92PDH, zuchy z 12WGZ i 8PDH. ??cznie ok. 50 osób, wi?c bylo bardzo weso??o i g??o??no:P.

Tegoroczne ferie by??y wyj?tkowe ze wzgl?gu na swoj? prawdziwie zimow? aur?. Du??a ilo??? bia??ego puchu mobilizowa??a wszystkich do bitew na ??nie??ki i zjazdów na sankach, ale oczywi??cie to jedynie "kropla w morzu" tego co dzia??o sie na naszym wyje??dzie.

Ciesze si?, ??e by??o nas tak du??o i my??l?, ??e biwak mo??na zaliczy? do udanych. Zdj?cia pojawi? si? ju?? nied??ugo w naszj nowej galerii.


Festyn osiedlowy
Aktualizacja: 2010-10-17 16:07:31

Kolejny raz uda??o nam si? zorganizowa? Festyn Osiedlowy. Impreza odby??a si? 12.09. (niedziela) przy parafii ??w. Marka Ewangelisty. W tym roku chcielismy ??eby Festyn oprócz dobrej zabwy niós?? ze sob? g???bsze przes??anie. St?d postanowili??my promowa? Ochron? ??rodowiska. Dzi?ki wsparciu ZZO (Zak??adu Gospodarki Komunalnej) nasze zalo??enia mog??by by? w pe??ni zrealizowane. Do podstawionego gratowozu mo??na by??o oddawa? najró??niejsze sprz?ty niebezpieczne powstajace w gospodarstwie domowym.

 

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

  • baterie i akumulatory o??owiowe, niklowo-kadmowe i inne,
  • baterie i akumulatory ma??ogabarytowe (paluszki, p??askie, itp.),
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj?ce rt??,
  • przeterminowane leki,
  • zu??yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne (sprz?t RTV i AGD, komputery, suszarki, ??elazka, kalkulatory, telefony, itp.),
  • opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
  • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
  • zu??yty olej silnikowy, przek??adniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach,
  • zu??yte filtry olejowe,
  • zaolejone szmaty i ??cierki.

Je??li kto?? posiada wy??ej wymienione sprz?ty  to przypominamy, ??e "GRATOWÓZ" kursuje w soboty, zgodnie z harmonogramem, w którym okre??lono dat?, godziny i miejsca jego postoju.

Oprócz tego Nasz festyn odwiedzili tak??e stra??acy, ktorzy prezentowali woz bojowegy, sprz?t i inne umiej?tno??ci potrzebne w ich codzinnej pracy. Ca??y czas towarzyszy??a nam muzyka, dzieci i rodzice mogli bra? udzia?? w wielu ciekawych konkursach organziowanych przez harcerki i harcerzy Naszego szczepu. Dla g??odomorów by?? punkt gastronomiczny zatem w wolnej chwili mo??na by??o posili? si? pyszn? grochówk?, kie??bask? z grilla czy pysznym ciastem. Festyn poraz kolejny zako??czy?? si? sukcesem, g??ównie ze wzgl?du na ogromne zaintersowanie i ??yczliwo??? z jak? si? spotkalismy ze strony mieszka??ców osiedla Czecha. Dzi?kujemy:) i zapraszamy do ogladania zdj?? na naszej galerii.

Ognisko szczepu - zako??czenie roku harcerskiego
Aktualizacja: 2010-10-17 16:05:56

27.06. zako??czylismy Nasz kolejny rok harcerski. Rok spotka?? w harcówce, w plenerze, na rajdach, wyjazdach... ale ale... przed nami jeszcze najwa??niejsze zwie??czenie ca??ego d??ugiego roku pracy, zabawy i stara??, mam tu oczywi??cie na my??li Obóz. W tym roku w Naszym kochanym Kaplinie.

Ognisko mia??o nietypowy charakter. Cho? wszyscy byli ubrani oficjalnie w mudury to w ogóle nie bylo powa??ne ani sztywno. W tle brzd?ka??a gitarka, a na dobry pocz?tek zaczeli??my od pieczenia kie??basek. Swoj? drog? niektóre osoby maj? bardzo orginalny sposób jedzenia - a raczej wpychania sobie do twarzy kie??basek:P i paprania si? w ketchupie:P. My??l?, ??e ogólnie bylo bardzo zabawanie - co chyba wida? po tym zdj?ciu:)

Na ognisku stawi??y si? wszytkie dru??yny Naszego szczepu - 36PDH, 12WGZ, 92PDH i oczywi??cie My czyli 18PDH?? :P

Pow??d??
Aktualizacja: 2010-10-17 16:05:13

 

Powód?? – czy w ogóle zdajecie sobie spraw?, jak ogromn? niesie tragedie. Rzeka, rzeczu??ka, strumyk, potok – wszystkie one, dotychczas spokojnie p??yn?ce w swoim korycie, powoli, a niekiedy w mgnieniu oka, pokazuj? sw? ogromn? si???. Bezlito??nie rozlewaj? swoje wody, opanowuj?c kolejne tereny, niszcz?c domy, obiekty gospodarskie, samochody – ca??y dobytek.

Ewakuacja! Czyli nagle zostawi? wszystko i ucieka? bo grozi wielkie niebezpiecze??stwo. Jedni zd????, inni niekoniecznie. Ludzie uwi?zieni w zalanych domach, na strychach, dachach oczekuj? na zainteresowanie i pomoc. Powód?? to bezlitosna si??a, która niszczy i poch??ania kolejne istnienia. Mnóstwo miejscowo??ci jest totalnie odci?tych od ??wiata. Brak pr?du, brak wody pitnej, prowiantu, a tak??e podstawowych ??rodków higieny.

Jak okiem si?gn?? wsz?dzie - woda, która p??ynie i niszczy to co napotka??a na drodze. W dodatku ta woda nie jest czysta. Rozmyta ziemia, pryzmy, nawozy, benzyna i oleje z zatopionych samochodów, wybijaj?ce kanalizacje, utopione zwierz?ta – niebezpiecze??stwo epidemii ogromne. Ludzie trac? dorobek ca??ego ??ycia. Wszystko to na co pracowali, o co si? starali - znika pod wod?.

Ostatnia tak wielka powód?? dotkn???a Polsk? w 1997roku. Kolejnym pami?tnym rokiem b?dzie obecny 2010. Tym razem wielka woda okaza??a si? by? jeszcze wi?ksza i dotkn???a znacznie wi?cej terenów.

Nasze miasto nie ucierpia??o tak bardzo. Aczkolwiek by??y miejsca zalane, takie jak ogródki dzia??kowe, D?bina, czy G??uszyna, gdzie konieczna by??a pomoc przy usypywaniu wa??ów. Harcerze Naszego hufca nie byli oboj?tni wobec apeli o pomoc w budowie wa??ów. Ka??da para r?k by??a przydatna i przyczyni??a si? do powstrzymania ??ywio??u.

Tak wysoka woda by??a zaskoczeniem. Zapytani starsi mieszka??cy Poznania  przyznaj? ??e tak wysokiego poziomu Warty nie pami?taj?. Przez moment mosty sta??y si? celem rodzinnych wycieczek i obiektem cennym dla fotografów.

            Pozna?? nie nale??a?? do miast zagro??onych, ale wiele miejscowo??ci, zosta??o zalanych nawet dwukrotnie. Pozrywane mosty, drogi, trakcje, a przede wszystkim bezradni ludzie, bez ??rodków do ??ycia, oczekuj?cy pomocy – to w??a??nie obraz powodzi.

 

         

Nasz hufiec aktywnie w???czy?? si? w pomoc powodzianom. Spontaniczne zbiórki ??ywno??ci, odzie??y na osiedlach w szko??ach i harcówkach pozwoli??y zebra? du??y transport, który zosta?? zawieziony na ??l?sk. Oprócz tego ju?? nied??ugo 4 lipca WO??P organizuje zbiórk? publiczn? maj?c? na celu zebranie ??rodków na doposa??enie jednostek stra??y po??arnych w sprz?t u??atwiaj?cy zwalczanie skutków powodzi. Sztab b?dzie w naszej komendzie hufca, a  harcerze aktywnie w???cz? si? w wolontariat i b?d? zbiera? pieni???ki przeznaczone na ten cel.

            W obliczu tak wielkiej tragedii nie b?d??my oboj?tni i pomó??my powodzianom.


Biwak roboczy w Kaplinie
Aktualizacja: 2010-10-17 16:04:28

W d??ugi weekend majowy pojecha??y??my do Kaplina na biwak roboczy. Sk??ad mia??y??my skropmny, ale bardzo pracowity. Pojecha??y??my w czwórk? - Fuks , Karina, dh. Dominika i dh. Kruczka. To wielka frajda móc co?? ponaprawia?, pogrzeba?, maj?c ??wiadomo???, ??e wszytsko to co robimy robimy tak na prawd? w du??ej mierze w??asnie dla siebie. Tym bardziej, ??e do obozu jeszcze tylko miesi?c.

Nasz? g??ówn? specjalizacj? (kolejny, chyba 3 rok z rz?du) by??o prowadzenie Szpitala polowego dla zmasakrownaych kanadyjek:P Po naszym biwaku kanadyjki s? sprawne, pozszywane i gotowe  na przyj?cie obozowiczów.

A dodatkowo, ka??da wizyta w Kaplinie... ymmm to co?? wspania??ego. Cisza, las, przyjaciele, ognisko, pomo??cik - niezwyk??y klimacik - chyba si? ze mn? zgodzicie?

 

Warszawa -S??u??ba Harcerska
Aktualizacja: 2010-10-17 16:03:55

10.04.2010r. dosz??o do katastrofy samolotowej w Smole??sku. Zgine??o 96 osób w tym Prezydent Polski Lech Kaczy??ski wraz z ma??u??onk?, a tak??e elita Naszego kraju, wybitni politycy, dzia??cze spo??eczni i wielu innych znanych bardziej lub mniej.

Reprezentacja Naszej Dru??yny uczestniczy??a w zaszczytnej S??u??bie Harcerskiej podczas uroczysto??ci ??a??obnych w Warszawie. My??l?, ??e by??o to dla Nas bezcenne do??wiadczenie, które na d??ugo zostanie w Naszej Pami?ci. Zabezpieczaj?c drog? konduktu ??a??obnego wzd??u?? Krakowskiego Przedmie??cia, mog??y??my by? tak blisko i odda? Ho??d zmar??ej parze Prezydenckiej. Na naszych oczach tworz??a si? historia.. a my mog??y??my by? jej ??wiadkami. Dzi?kuje za wspóln? s??u??b?!

Biwak Wiosenny - Puszczyk??wko
Aktualizacja: 2010-10-17 16:03:10

W tym roku powita??y??my wiosn? w Puszczykówku na Rajdzie wiosennym 19-21.03 z udzia??em dru??yn Naszego Hufca. Przyznam, ??e wszytko przebiega??o bez wi?kszych komlikacji jak na wspomnienia zwiazane z tym miejscem, byc moze dlatego, ??e nie bylo ??adnej pechowej ka??u??y:P. Biwak obfitowa?? w bardzo intensywne gry piesze, zarówno za dnia jak i w nocy:P. Kolejne kilometry pokonywa??y??my ??piewaj?c ró??ne dziwaczne przy??piewki lub maszeruj?c przy melodii piosenki "Eye of The Tiger". Z ciekawszych motywów biwaku to motyw "Chi??czyk w lesie i nie tylko", "D??emik".

Rajd DMB - Brze??no
Aktualizacja: 2010-10-17 16:02:11

27.02. w sobot? byly??my na kolejnym rajdzie z okazji Dnia My??li Braterskiej w Brze??nie, kolejny rok w tej samej miejscowo??ci, ale tym razem postanowi??y??my i??? nieco inn? drog?, tak aby móc pozna? nowe, ciekawe zak?tki i nieco wyró??nia? si? z t??umu. Przedzieraj?c si? przez podmok??e pola, ??nieg, lasy, szukaj?c trasy, przebierajac si? na ??onie natury, dociera??y??my do kolejnych punktów kontrolnych. Nasze buty i spodnie i "spracowana" mapa by??y dowodem ogromnego po??wi?cenia i zaanga??ownia. Po drodze do???czy??a do nas "Zosia" - s??odziutka psinka (mieszanka owczarka niemieckiego:) z bli??ej nie okre??lon? ras?), któr? chroni??y??my przed w??a??cicielami i z któr?, szybko si? zaprzyja??ni????my. Na rajdzie spotka??ysmy si? wieloma z dru??ynami naszego Hufca i niew?tpliwie by??o bardzo weso??o, szczególnie podczas ogniska z kie??baskami.

Biwak dru??yny - Kaplin 2010
Aktualizacja: 2010-10-17 15:56:08

"Grzybowy" biwak dru??yny w Kaplinie okaza?? si? by?  nie doko??ca grzybowy - g??ównie przez brak grzybów:P niestety pod tym wzgl?dem termin 8-10.10. okaza?? si? by? za pó??ny. Zimne nocki  nie pozwoli??y podrosn?? br?zowym kapelusikom:( ale to nie by?? dla nas problemem bo i tak bawi??ysmy si? wy??mienicie - zreszt? jak zawsze. Pogoda Nam dopisa??a co wida? na za???czonym obrazku. Nasz wyjazd by?? wyjatkowy nie tylko ze wzgl?du na miejsce w jakim by??y??my, ale tak??e na panuj?c? atmosfer? - wko??cu pojecha??o nas a?? 17:P wiec mozecie sobie wyobra??ni? ze spokojnie to raczej nie by??o:P i na pewno bardzo weso??o. Nock? z pi?tku na sobot? na d??ugo zapami?ta och. Ania Kozera, która w obecno??ci ca??ej dru??yny, przy ognisku na pla??y " Czeskiej" z??o??y??a swoje Przyrzeczenie harcerskie (zapraszam do dzia??u rozkazy).

Szale??stwa do nocy to ju?? norma na biwaku, ale o dziwo nie by??o zbyt du??ych klopotów przy porannym wstawaniu. W sobot? dziewcz?ta posz??y zast?pami na gr? wokó?? jeziorka i musia??y wykona? ca??e mnóstwo zada?? - m.in. nawlec z grzybów korale dla Olgi Ma??kowskiej, skonstruowa? mebel na wzór katalogu z ikea, wyklei? mozaik? z kolorowych li??ci i wiele innych. Przyjemne by??o to, ??e ca??y czas ??wieci??o s??oneczko wi?c mo??na by??o nacieszy? ocz?ta pi?knymi barwami jesieni.

W tym czasie kochana kadra pichci??a pyszny obiadek na miar? najlepszych Pozna??skich sphagetterii:P. Po obiadu zacze??a sie d??uuuuga sjesta i wygrzewanie w ??piworkach na polance:) - galeria. Tego dnia mia??ysmy jeszcze jedna fajn? gr? - tym razem co?? na rozgrzanie zasta??ych ko??ci - zdobywanie flag, zrywanie ??y? z papieru toaletowego, czyli krótko mówi?c - NAWALANA:P jak to dziewcz?ta stwierdzi??y - cudowna gra - do tego stopnia ??e chyba bawi??ysmy si? w to 3 razy:).

A wieczorkiem Tradycyjnie rozpalilysmy ognisko, piek??ysmy kie??baski, ??piewa??y??my, a co niektórym ostro odwala??o, to chyba nawet zbyt delikatnie powiedziane:P ale dzi?ki temu atmosferka by??a bardzo przyjemna:) - i chyba nasza dru??ynka polubi??a wszelkie mo??liwe pl?sy:) Teraz chyba czas planowac kolejny biwak:)

Dzie?? ch??opaka
Aktualizacja: 2010-10-17 15:27:06

Nasze dziewcz?ta Fuks i Asia M. (Siora Stefana) postanowi??y umili? popo??udnie ch??opakom z naszej zaprzyja??nionej dru??yny 92PDH:) i zorganizowaly Im dzie?? ch??opaka. Konkurencje jakie przygotowa??y to m.in. quiz z wiedzy o Naszej dru??ynie, wybór naj??adniejszej dziewczyny i ch??opaka w Naszym szczepie. W tej konkurencji wsród ch??opaków wygra?? Pawe?? Po??pieszalski. By??y tak??e zadania polegaj?ce na: uszyciu kreacji dla modelki/modela, wykonanie strannego makija??u, "d??entelmowanie" na osiedlu oraz pytania dotyczace dnia ch??opaka na ??wiecie. Ogólna rywalizacj? Wygra??a ekipa Marka Ksonia z Góralem, Markiem Pleszy??skim. Jak wida? na zdj?ciu - dziewcz?ta by??y bardzo zadowolone, mamy nadzieje ??e ch??opacy rownie??:)

Biwak roboczy w Kaplinie II
Aktualizacja: 2010-10-17 15:10:13

Tym razem naszej pomocy potrzebowal dach toalet Kaplini??skich. 01-03.10. - Nie pozosta??y??my oboj?tne na prace remontowo - piel?gnacyjne w Naszym Kochanym Kaplinie. W sk??adzie bardzo pr???ynym - dh. Domi, Karina i Ja:P pojecha??ysmy na ratunek:) Na miejscu nosilysmy d??ugie blachy do uszczelnienia dachu. Dziewcz?ta wskroba??y si? na dach i "próbowa??y":P pomoga?. Zdj?cia mo??ecie obejrze? w Naszej galerii. Oprócz tego postanowi??y??my nieco od??wie??y? Star? kuchni? i przygotowa? na biwak dru??yny. Oj by??o co sprz?ta?... ale dla takiego efektu warto. Wieczorkiem wszyscy siedzieli??my sobie przy ognisku, gadali??my i piekli??my ziemniaczki. O i nie moge pomin?? naszego rozgrzewaj?cego, wieczorengo spacerku - nie ma to jak zwiedzanie okolicy w ciemn? noc:P i czasem nawet cie??ko dojrze? drog? w lesie:P By??o tak mi??o i przyjemnie, ??e jak zawsze ??al by??o wraca?. To te?? wygrzewanie na polance si? nieco wyd??u??y??o i do Poznania wrócilismy dopiero na zbiórk? Kr?gu.

Festyn w Szreniawie
Aktualizacja: 2010-09-26 19:18:00

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys??u Rolno-Spo??ywczego poraz koleny zorganizowa??o imprez? plenerow?, tym razem pod has??em Jesie?? w domu i zagrodzie. Retro-Show. Festyn odby?? si? w niedziel? 26 wrze??nia 2010 r.  Tematem imprezy by??y jesienne prace w gospodarstwie rolnym i domowym.

Ca??? dru??ynk? postanowi??y??my przyjrze? si? tej imprezie nieco bli??ej:).

Zwiedza??y??my muzeum, ogl?da??y??my najró??niejsze wystawy starych maszyn rolniczych, by??ysmy na wie??y widokowej Bierbaumów, polo??onej ju?? na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Z wylicze?? Naszej Ani wysz??o, ??e na wie??e prowadzi??o 113 stopni. Zatem nasze ??ydeczki mia??y niez??? rozgrzewk?:P. Oprócz tego widzia??ysmy ca??e mnóstwo ??ywych zwierz?t gospodarskich m.in. kozy , króliczki, wielkie maciory (o bujnych snach:), kucyki, g?si, pawie, koniki, krowy (niekiedy zady krowie:P) i pare innych. Jednak mimo wszystko spor? atrakcj? by??o ogl?danie starych traktorów i lokomobili  - co najdziwniejsze wszystkie na chodzie:P. Szczególnie podoba??o Nam si? ich g??o??ne, charakterystyczne "Pyrczenie" silnika, które mimo og??uszaj?cego d??wi?ku, by??o czym?? nietypowym i chyba dlatego atrakcyjnym. Ale, ale... zapomnia??am wspomnie? o samym festynie:P Rozstawione kramy oferowa??y regionalne wyroby zarówno artystyczne jak i konsumpcyjne:P Mia??y??my przyjmno??? nauki siadania i rze??bienia "Bucików dla konia",  próbowania melasy z buraków cukrowych, ogl?dania wspinaczki po drzewie bartnika, s??uchania "??piewu" zespo??ów gospody?? domowych, ogl?dania wypieków z pieca chlebowego (niestety tylko ogladania i w?chania:() i pare innych. Ogólnie my??l?, ??e wyjazd mo??emy posumowa? jako bardzo udany - wydzia??y??my co?? nowego, pozna??y??my pare regionalnych specjalów, nauczy??ysmy si? siada? po damsku:P, a  w dodatku Nasza podró?? min???a w nastroju "zabawowo - intensywnym". Zapraszam do ogl?dania zdj?? w Naszej galerii.

Ob??z w Kaplinie
Aktualizacja: 2010-08-26 12:29:03

Obóz - nareszcie obóz! :P Wyczekiwany ca??y rok i w dodatku w najwspanialszym miejscu pod S??o??cem, czyli w Kaplinie.

Na zdj?ciu ca??a Nasza zwariowana obozowa ekipa:) Od góry od lewej -Ed??, Aga, Fuks, Marta, ni??ej Natalia, Madzia, Karina, Marcelina, Natalia, Siora Stefana:P, Baranek bo??y, dh Domino no i Ja:P

Zastanawiam si? od czego zacz??, o czym pisa?... przez trzy tygodnie to wla??ciwie nie ma dnia bez jaki?? dziwnych, zabawnych sytaucji:P Tegoroczn?, zdecydowan? domen? Naszej Dru??yny by??y uszkodzenia kolan:P a raczej symulacje obfitego bólu kolan:P - najlepszym lekiem okaza??a si? Muzykoterapia dyskotekowa:P. W tym roku pogoda Nam bardzo dopisa??a. By??o mega gor?co, wi?c k?piele w jeziorku by??y zdecydowan? podstaw? naszego planu dnia. W??a??ciwie pada??o tylko dwa dni - ale za to na tyle konkretnie, ??e si? topi??y??my w namiotach i trzeba bylo kopa? rowy Melioracyjne:P. 

Dzia??o si? bardzo du??o... niezapomn? gry podczas której, chyba ze 100 razy zosta??y??my powalone na glebe... Zegarmistrz Czasu - czyli Ataki na najró??niejsze miejsca, osoby, namioty, szafki:P:P:P:P - ??ció??ka by??a wszechobecna w mojej garderobie:P i chyba nie tylko mojej:P

Co tam jeszcze...hmm... np. kuchnie polowe... i ziemniaczki po Wiede??sku z jajeczniczk?, bli??ej nie okre??lony placek - b?d?cy omletem:P - popularny okrzyk " Przykr?? gas":P . A pami?tacie zwiad:P przemarsz w strumyczku, czo??ganko, nawalanko:P - fajnie czasem si? tak unora? w b??otku... mo??na by tak pisac i pisa?.... same przyznacie:)

Obóz to czas zabawy, wypoczynku (mimo, ze wszyscy maj? strasznie podkr???one oczka) a tak??e zdobywania nowych sprawno??ci i stopni. W dziale Rozkazy - mo??ecie zobaczy?, kto swoim zachowaniem, wiedz?, zaanga??owaniem pokaza?? jak? jest harcerk? i mo??e poszczyci? si? zdobyciem Krzy??a Harcerskiego, albo kolejnego stopnia.

 

© ZIP | 18pdhz@poznan-wilda.pl
Drużyna Wiadomości Kronika Dodatki ZHP.PL