Poradnik harcerski
Prawo i Przyrzeczenie harcerskie
Aktualizacja: 2010-02-12 01:17:25

Przyrzeczenie harcerskie

 "Mam szczer? wol? ca??ym ??yciem pe??ni? s??u??b? Bogu i Polsce, nie??? ch?tn? pomoc bli??nim i by? pos??uszn?/pos??usznym Prawu Harcerskiemu".

 

Prawo Harcerskie

1. Harcerz sumiennie spe??nia swoje obowi?zki wynikaj?ce z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Na s??owie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest po??yteczny i niesie pomoc bli??nim.
4. Harcerz w ka??dym widzi bli??niego, a za brata uwa??a ka??dego innego harcerza.
5. Harcerz post?puje po rycersku.
6. Harcerz mi??uje przyrod? i stara si? j? pozna?.
7. Harcerz jest karny i pos??uszny rodzicom i wszystkim swoim prze??o??onym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszcz?dny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w my??li, w mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

 

W?ze??ki
Aktualizacja: 2013-07-25 19:43:14

Chcesz si? nauczy? w?z??ów? Skorzystaj z rewelacyjnego opracowania w?z??ów przez dh. Dominik?. Wielkim atutem s? zdj?cia, które krok po kroku pokazuj? jak nale??y uk??ada?, przek??ada? i w ko??cu zawi?zywa? lin?.

Zach?camy do nauki i wprawiania si? w "Zawi?zywaniu p?to??ków". Je??li kto?? mia??by ochot? pouczy? si? w?z??ów bez konieczno??ci przesiadywania przy komputerze to zach?camy do ??ciagni?cia poni??szego opracowania w wordzie.

Opracowanie do nauki w?z??ów

W?z??y
Aktualizacja: 2011-02-21 22:47:35

1)     PÓ?W?ZE?                                                               opracowa??a: dh. Dominika Krawiec

 

     Zastosowanie:

Þ    Do zablokowania liny w otworze

Þ    Jako supe??ek na ko??cu nitki.

Þ    Jako supe??ek na chu??cie do przypominania o dobrym uczynku.

2)     BECZKA

 

      Wykonanie:

Þ    Na sznurze wykonujemy pó??w?ze?? jednak nie zaciskamy go, dzi?ki temu na sznurze uzyskujemy kó??ko, przez które przek??adamy parokrotnie koniec sznura (minimum 3 razy).


Þ    Po wykonaniu odpowiadaj?cej nam liczbie prze??o??e?? mocno zaciskamy beczk? ci?gn?c za dwa przeciwleg??e ko??ce sznura.


Zastosowanie:

Þ    Jest to przede wszystkim w?ze?? ozdobny stosowany na sznurach munduru harcerskiego, jednak jego wykonanie na podwójnym sznurze jest nieco inne:

-   Pojedynczym sznurem obwijamy palce trzykrotnie


-   Ko??cówk?, któr? obwijali??my palce teraz przek??adamy w poprzek uzyskanej spirali. 


-  Nast?pnie przek??adamy j? przez ??rodek spirali (w miejscu, w którym by??y nasze palce).


-  I tak przeci?gamy ca??y pozosta??y fragment sznura.


Na koniec mocno zaciskamy i sprawdzamy czy beczka jest w odpowiedniej odleg??o??ci od kieszeni munduru.


Þ    Mo??e te?? s??u??y?, jako zabezpieczenie linki przed wysuwaniem z otworu, albo, jako nierozwi?zuj?cy si? ci???arek.

3)     KLUCZKA

 

      Wykonanie:

Þ    Jest to pó??w?ze??, ale wykonany na podwójnej lince.

Zastosowanie:

Þ    Jako nieruchoma p?tla.

Þ    W spinaczce do ???czenia lin o tej samej lub bardzo zbli??onej ??rednicy do zjazdu.

4)     ÓSEMKA

Wykonanie:

Þ    Zginamy link? trzymaj?c za miejsce zgi?cia.

Þ    Nad lu??no zwisaj?cym ko??cem przek??adamy reszt? sznura tak, aby si? skrzy??owa??y.

Þ    Nast?pnie przek??adamy sznur pod lu??n? ko??cówk?.

Þ    Przek??adamy pozosta??? cz???? sznura przez p?tle, za któr? trzymamy.

 

Þ    Na koniec mocno zaciskamy

Zastosowanie:

Þ    Do zabezpieczania ko??cówki liny np. przed wysuni?ciem.

Þ    W spinaczce cz???ciej wykorzystywana jest ósemka podwójna – jej wykonanie jest takie samo jednak czynno??ci wykonujemy od razu na 2 linach.

5)     KAPITA??SKI

Wykonanie:

Þ    Na linie wykonujemy dwie p?tle jednak nale??y pilnowa?, aby przy przecinaniu si? z link? poziom? jedna p?tla ko??czy??a si? nad, a druga pod ni?.

Þ    Nast?pnie nak??adamy p?tle na siebie.

Þ    Przez ich ??rodki przeci?gamy linki drugiej p?tli.

Þ    Na koniec mocno zaciskamy.

Zastosowanie:

Þ    Jako w?ze?? maj?cy dwie p?tle mo??e s??u??y? do przytrzymywania np. dwóch beleczek, ???czenia ich, itp.

Þ    Pozwala tak??e na wykonanie skrótu kapita??skiego, czyli skrócenia liny, dzi?ki mo??liwo??ci wykonania 2 p?tli na dowolnym fragmencie liny, a nie tylko przy jej ko??cach.

W?z??y 1
Aktualizacja: 2011-02-21 22:46:50

6)     P?TLA RUCHOMA                                                      opracowa??a: dh. Dominika Krawiec

 

   Wykonanie:

Þ    Zginamy link? trzymaj?c za miejsce zgi?cia.

Þ    Nad lu??no zwisaj?cym ko??cem przek??adamy reszt? sznura tak, aby si? skrzy??owa??y.

Þ    Drug? r?k? zginamy link?, któr? manewrujemy.

Þ    Zgi?t? ko??cówk? przek??adamy przez p?tle, któr? trzymali??my.

           

Þ    Zaciskamy nie przeci?gaj?c ca??ej linki.

     Zastosowanie:

Þ    Dzi?ki mo??liwo??ci regulowania wielko??ci p?tli mo??na ni? przytrzyma? praktycznie ka??dy przedmiot.

7)     KRAWATOWY

 

   Wykonanie:

Þ    Prosty:

Þ    Windsor:

Zastosowanie:

Þ    W?ze?? ozdobny s??u???cy do wi?zania krawatu.

Þ    Zawi?zany na linie mo??e s??u??y?, jako umocowanie linki do drzewa lub ko??ka.

8)     BABKI

Wykonanie:

Þ    Zginamy jedn? z lin.

Þ    Ko??cówk? drugiej liny wk??adamy pod powsta??? przez zgi?cie p?tle. Nast?pnie wyci?gamy j? na zewn?trz p?tli tak, ??e liny krzy??uj? si?.

Þ    Przek??adamy ko??cówk? linki pod pierwsz? link? z p?tli, a nast?pnie nad drug?.

           

Þ    Wracamy ko??cówk? do ??rodka p?tli jednak tym razem robimy to pod link?, która tworzy p?tle.

Þ    Ko??cówka wraca na pocz?tek jednak wychodzi ona odwrotnie ni?? wchodzi??a do p?tli – nad link? p?tli.

Þ    Na koniec zaciskamy.

Zastosowanie:

Þ    W?ze?? ten jest niestosowany, poniewa?? nie jest wytrzyma??y.

Þ    Jest to po prostu ??le zawi?zany w?ze?? p??aski.

9)     P?ASKI

 

Wykonanie:

Þ    Zginamy jedn? z lin.

Þ    Ko??cówk? drugiej liny wk??adamy pod powsta??? przez zgi?cie p?tle. Nast?pnie wyci?gamy j? na zewn?trz p?tli tak, ??e liny krzy??uj? si?.

Þ    Przek??adamy ko??cówk? linki pod linkami p?tli.

Þ    Wracamy ko??cówk? do ??rodka p?tli. Wszystkie krzy??owania si? linek wykonujemy symetrycznie.

Þ    Ko??cówka wraca na pocz?tek i wychodzi ona symetrycznie do tego jak wchodzi??a do p?tli – pod link? p?tli.

Þ    Na koniec zaciskamy.

Zastosowanie:

Þ    S??u??y do ???czenia lin podobnej grubo??ci.

Þ    Jest wytrzyma??ym w?z??em przy ma??ym obci???eniu.

10)     FLAGOWY                                                      opracowa??a: dh. Dominika Krawiec

 

   Wykonanie:

-   Przypomina w wykonaniu w?ze?? p??aski jednak ró??ni si? zako??czeniem.

Þ    Zginamy jedn? z lin.

Þ    Ko??cówk? drugiej liny wk??adamy pod powsta??? przez zgi?cie p?tle. Nast?pnie wyci?gamy j? na zewn?trz p?tli tak, ??e liny krzy??uj? si?.

Þ    Przek??adamy ko??cówk? linki pod linkami p?tli.

Þ    Wracamy ko??cówk? do ??rodka p?tli. Wszystkie krzy??owania si? linek wykonujemy symetrycznie.

Þ    Ko??cówk? zginamy i wk??adamy pod link?, któr? manewrujemy.

         

Þ    Na koniec zaciskamy.

     Zastosowanie:

Þ    W?ze?? u??ywany do wi?zania flag oraz bander niemaj?cych klamer.

Þ    ?atwy do wi?zania.

Þ    B??yskawiczny w rozwi?zywaniu, wystarczy poci?gn?? za wolny koniec liny, aby ca??kowicie si? rozwi?za??.

Þ    Pozwala na przy???czenie dowolnej grubo??ci linki do sznura.

11)     RYBACKI

  Wykonanie:

Þ    K??adziemy dwie ko??cówki lin równolegle do siebie.

Þ    Wykonujemy pó??w?ze?? na jednej z lin tak, aby druga lina przechodzi??a przez ??rodek pó??w?z??a.

Þ    T? sam? czynno??? powtarzamy z drug? lin?.

Þ    Na koniec zaciskamy za d??ugie ko??ce lin.

  Zastosowanie:

Þ    Do szybkiego ???czenia dwóch linek.

Þ    Mo??e s??u??y? do zaci??ni?cia ???czenia.

12)     RATOWNICZY

  Wykonanie:

-   W?ze?? ratowniczy powinien by? wykonywany jedn? r?k? i zawi?zanie go nie powinno przekracza? 5 sek.

Þ    Oplatamy si? lin?. Lew? r?k? przytrzymujemy lin?, mocno j? naci?gaj?c. W praw? r?k? natomiast chwytamy ko??cówk?, któr? b?dziemy manewrowa?.

Þ    Przek??adamy ko??cówk? nad lin?, a nast?pnie pod ni? w kierunku tu??owia.

Þ    Prawa r?k? wykr?camy w kierunku lewej d??oni.

Þ     Ko??cówk? przek??adamy pod lin?, a nast?pnie nad ni? w kierunku tu??owia.

       

Þ    Praw? d??o?? uwalniamy ci?gn?c za ko??cówk?.

Þ    Na koniec zaciskamy.

-   Przy wykonywaniu w?z??a ratowniczego nale??y pilnowa?, aby przy manewrowaniu praw? d??oni? nie doprowadzi? do tego, ??e liny znajd? si? na nadgarstku, poniewa?? utrudni to wyci?gni?cie r?ki.

-   Nale??y tak??e uwa??a?, aby nie pomaga? sobie lew? r?k? (W?ze?? ratowniczy wykonujemy jedn? r?k?)

  Zastosowanie:

Þ    Jest to najprostszy w?ze?? u??ywany dawniej przy wspinaczkach górskich - dzisiaj zast?piony uprz???ami, jednak nale??y go umie? gdy?? w sytuacji awaryjnej mo??e okaza? si? niezast?piony.

Þ    Mo??na go te?? zawi?za? w wodzie, gdy jest si? ratowanym z opresji.

Þ    Mo??e te?? pos??u??y? do wi?zania dwóch lin do siebie.

Þ    Dobrze pracuje pod du??ym obci???eniem.

Þ    Mo??na te?? powsta??? p?tl? wykorzysta? przy cumowaniu jachtu lub tam gdzie zachodzi potrzeba u??yci jednej niezaciskaj?cej si? p?tli.

W?z??y 3
Aktualizacja: 2011-02-21 22:44:29

 

13)     KOKARTKA                                                        opracowa??a: dh. Dominika Krawiec

   Wykonanie:

-   I sposób:

Þ    Wykonujemy p?tle.

Þ    Obwi?zujemy j? lin?.

Þ    Zginamy lin? i powsta??? p?tle przek??adamy pod pocz?tkowy fragment obwi?zania.

Þ    Zaciskamy, ci?gn?c za dwie p?tle.

-   II sposób:

Þ    Wykonujemy p?tle.

Þ    Drug? r?k? wykonujemy drug? p?tle.

Þ    P?tlami wykonujemy pó??w?ze??.

       

Þ    Zaciskamy, ci?gn?c za dwie p?tle.

     Zastosowanie:

Þ    Do wi?zania butów.

Þ    W?ze?? ozdobny do wykonywania kokard np. na prezentach, pakunkach, itp.

14)     KAJDANKI

   Wykonanie:

Þ    Zginamy lin?.

Þ    Pod linkami powsta??ej p?tli przek??adamy ko??cówk?.

Þ    Kielka razy powtarzamy t? czynno??? uzyskuj?c spiral?, której nie zaciskamy.

Þ    Zginamy ko??cówk?, aby uzyska? drug? p?tl?.

Þ    Przek??adamy nowopowsta??? p?tle przez ??rodek spirali.

Þ    Na koniec zaciskamy ci?gn?c za p?tle.

   Zastosowanie:

Þ    Jako dwie niezale??ne p?tle z poprzeczk?.

Þ    Bez zabezpieczenia/blokady p?tle b?d? si? rozci?ga?, dlatego np. nie nadaje si? na drabink?, po której linach/belkach no??nych b?dzie si? ??lizga?.

Þ    Jako blokada wystarczy zwi?zanie w?z??a p??askiego.

Þ    Jak sama nazwa wskazuje mo??e by? wykorzystany, jako kajdanki jednak przy zaciskaniu nale??y uwa??a?, aby nie zrobi? tego za mocno.

15)     SKRÓT ?A??CUSZKOWY

   Wykonanie:

Þ    Na lince wykonujemy pó??w?ze??.

Þ    Ci?gniemy jedn? z linek pó??w?z??a, aby utworzy? p?tle.

        

Þ    Przez powsta??? p?tle przeci?gamy kolejn?, któr? tworzymy z dalszego fragmentu linki.

      

Þ    Czynno??? powtarzamy tyle razy ile chcemy skróci? lin?.

Þ    Na koniec zamiast p?tli przeci?gamy pozosta??y fragment liny uzyskuj?c ostateczny skrót.

   Zastosowanie:

Þ    Skracanie zwisaj?cej linki.

Þ    W?ze?? ozdobny.

Þ    W szyde??kowaniu jest to tzw. ??a??cuszek. Na jego bazie mo??na tworzy? np. serwetki.

Stopnie
Aktualizacja: 2010-02-12 00:31:40

Symbolika
Aktualizacja: 2010-08-25 21:50:53

Krzy?? harcerski - odznaka harcerska stosowana w wi?kszo??ci organizacji harcerskich w Polsce (wyj?tek stanowi SHK Zawisza, które u??ywa jak ca??e FSE krzy??a Jerozolimskiego, przypinanego do beretu nad lewym okiem ).

Krzy?? jest nadawany cz??onkom organizacji harcerskiej podczas przyrzeczenia harcerskiego. Zuchy zamiast krzy??a harcerskiego nosz? znaczek zucha. Harcerze przed przyrzeczeniem na miejscu krzy??a nosz? lilijk?.


 

Lilijka - jeden z symboli harcerstwa i skautingu. Wzorowana jest na symbolu oznaczaj?cym pó??noc na ??redniowiecznych kompasach, wskazuje bowiem drog?. Pierwotnie pó??noc oznacza??a litera T (od w??oskiego Tramontana - pó??noc), ale w??oski ??eglarz i wynalazca Flavio Gioja, który udoskonali?? budow? kompasu, zast?pi?? j? symbolem lilijki na cze??? króla Karola I Andegwe??skiego, w którego herbach pojawia??a si? lilia herbowa.

Spopularyzowana przez Roberta Baden-Powella - w 1898 wykorzystana jako odznaka dowodzonego przez niego 5 Pu??ku Dragonów Gwardii.

W 1927 na ramionach lilijki u??ywanej przez Zwi?zek Harcerstwa Polskiego umieszczono litery ONC - oznaczaj?ce has??o filaretów - "Ojczyzna, Nauka, Cnota". By??y eksponowane na lilijce do 1965, kiedy decyzjami nowego regulaminu zmieniono jej kszta??t i usuni?to litery. Wi?kszo??? Dru??yn Harcerskich zbojkotowa??a ten wzór nosz?c nadal tradycyjn? lilijk?, masowo produkowan? w prywatnych zak??adach grawerskich. VII Zjazd ZHP w 1981 przywróci?? tradycyjne oznaczenie i wygl?d lilijki harcerskiej. Prawie wszystkie pozosta??e organizacje harcerskie w Polsce równie?? u??ywaj? symbolu harcerskiej lilijki. Wyj?tkiem jest Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, które u??ywa modyfikacji tradycyjnej harcerskiej lilijki pod postaci? Lilijki Zawiszackiej. Od czasu wst?pienia SHK "Zawisza" do Federacji Skautingu Europejskiego, u??ywana jest równie?? lilijka Skautów Europy wpisana w krzy?? o??mioramienny. Lilijka harcerska b?d?ca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w w???le bia??oczerwon? szarf?) zosta??a zaprojektowana w 1989 r. przez hm. Ma??gorzat? Wojtkiewicz.

Na lilijce skautowej na p??atkach znajduj? si? dwie gwiazdki symbolizuj?ce szczytne idea??y do których d???? harcerze, zawarte w Prawie Harcerskim i Przyrzeczeniu Harcerskim. Lilijka ta jest opleciona kr?giem z liny zwi?zanej p??askim w?z??em. Kr?g ten symbolizuje braterski kr?g harcerzy. W?ze?? jest symbolem dobrego uczynku, który harcerz powinien spe??nia? ka??dego dnia.

 

Struktura ZHP
Aktualizacja: 2010-02-12 01:08:43

© ZIP | 18pdhz@poznan-wilda.pl
Drużyna Wiadomości Kronika Dodatki ZHP.PL